Vyhledat

Vyhledat

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Eaty Group s.r.o.

IČO: 09698728 se sídlem Chudenická 1061/26, Hostivař, 102 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340714

(dále jen jako Prodávající)

a zákazníkem jako fyzickou, fyzickou podnikající nebo právnickou osobou (dále jen jako Kupující)

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je dodávka jídel vč. nápojů ke konzumaci zhotovených Prodávajícím Kupujícímu (dále jen jako „Zboží“) (dále jen jako „Smlouva“), a jež je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na stránkách eaty.store (dále jen jako „eaty.store“).

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

1. Úvodní ustanovení

I. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

II. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.

III. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

IV. Prodávající uvádí, že jim dodávané Zboží není určeno k žádným dietám, přibírání/ubíraní na váze či jiným stravovacím programům a negarantuje žádné takové výsledky, což Kupující tímto bere na vědomí.

2. Uživatelský účet

I. Kupující má možnost se na stránkách Prodávajícího eaty.store zaregistrovat před uzavřením Smlouvy. Při registraci uvede Kupující požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Prodávající Kupujícímu na stránkách eaty.store jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako „Uživatelský účet“). Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit užívání svého Uživatelského účtu a pokud k tomu dojde, odpovídá Kupující za veškerá jednání učiněná prostřednictvím třetích osob rozdílných od Kupujícího.

II. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci na stránkách eaty.store, v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu za účelem řádné a včasné realizace objednávky jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

III. Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky eaty.store a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému stránek eaty.store a internetového obchodu tam umístěného. Prodávající si pro případ porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Kupujícího vyhrazuje právo Kupujícímu přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady.

IV. Smlouvu lze uzavřít i mimo prostředí Uživatelského účtu tj., bez nutnosti se registrovat na stránkách eaty.store.

3. Realizace objednávek a jejich platba

I. Na stránkách eaty.store jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování. Zboží je doručováno pouze v rozvozových oblastech uvedených na stránkách eaty.store. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách eaty.store.

II. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

III. Objednávku Zboží provede Kupující po přihlášení do svého Uživatelského účtu jeho prostřednictvím nebo bez přihlašování.

IV. V rámci objednávky přes Uživatelský účet Kupující vkládá jednotlivé položky Zboží ve zvoleném množství do virtuálního nákupního košíku. Jednou vložené Zboží lze z košíku odstraňovat. Na následující obrazovce může Kupující upravovat obsah košíku, vyplní požadované osobní údaje a zvolí si způsob platby. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu zaplacením nebo výběrem metody zaplacení, pokud není spojen s online převodem peněz.

V. V rámci stránek eaty.store je vždy uvedeno s jakým předstihem je možno Zboží závazně objednat a s jakým předstihem lze objednávku nebo její část zrušit. V případě zrušení objednávky nebo její části řádně a včas bude uhrazená částka stornována na kredit určený k další realizaci objednávek Zboží, ledaže Kupující nejpozději v rámci zrušení objednávky nebo její části bude požadovat vrácení peněz jako jednu z možností vyřízení zrušené objednávky.

VI. V případě realizace objednávky prostřednictvím Uživatelského účtu k uzavření Smlouvy dochází v okamžiku zaplacení objednávky (připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího). V případě realizace objednávky bez využití Uživatelského účtu dochází k uzavření Smlouvy okamžikem akceptace objednávky Prodávajícím.

VII. K uzavření Smlouvy nedojde, pokud Prodávající bezodkladně po odeslání objednávky včetně jejího případného zaplacení informuje Kupujícího, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, nebo že Prodávající není schopen toto Zboží dodat z jiných důvodů.

VIII. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

IX. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronicky a pokud je platba realizována až po realizaci objednávky, bude daňový doklad (faktura) vystaven předem.

X. Zboží nabízené Kupujícímu prostřednictvím eaty.store může obsahovat alergeny. V případě, že má Kupující či jiná osoba, které Kupující poskytne Zboží ke konzumaci, alergii na některé látky, je povinen Kupující Prodávajícího o této skutečnosti předem informovat, a to nejpozději v rámci objednávky. Následně Prodávající sdělí, zda je schopen dodat Zboží bez uvedených alergenů, popř. sdělí jakékoliv informace týkajících se alergenů ve Zboží, a v případě, že Prodávající nebude schopen dodat Zboží bez alergenů či bude Zboží alergeny vyloučené Kupujícím obsahovat, je oprávněn Prodávající odstoupit od Smlouvy nebo nabídnout Kupujícímu alternativní Zboží.

4. Doručování zboží, záruka a jakost

I. Kupující je povinen podle Smlouvy určit přesné místo dodání zboží a Prodávající dodat Zboží na místo určené Kupujícím. Kupující se povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zboží bude dodáváno v recyklovatelných krabičkách, nebude-li uvedeno jinak.

II. Kupující bere na vědomí, že Zboží je doručováno fyzicky vždy den předem, není-li uvedené na eaty.store jinak, a to vždy v čase od 14:00 do 21:00. V případě možností fyzického vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího budou podmínky jeho vyzvednutí uvedeny na eaty.store.

III. Nepřevzetí Zboží nebo vrácení Zboží Kupujícím bez uvedení důvodu, nemá vliv na nárok Prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy dle Smlouvy a jde to k tíži Kupujícího.

IV. Čas dodání Zboží, přestože bude Prodávajícím sdělen, je vždy orientační a nelze jej brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku.

V. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (nemocné dítě, imobilita) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany Prodávajícího.

VI. Zboží je možné nechat na nějakém předem domluveném místě (např. zavěšené na plotu, pod schránkami atd.), bude-li tak dohodnuto s Kupujícím.

VII. Prodávající bude předem telefonicky kontaktovat Kupujícího o tom, že je připraven Zboží předat a nebude-li Kupující kontaktní ani po 2 neúspěšných tel. pokusech, má Prodávající právo ponechat Zboží na vhodném místě na adrese určené k převzetí Zboží, uzná-li to za vhodné a budou-li tomu vyhovovat klimatické podmínky, v opačném případě Zboží bude odvezeno a nebude jej možné opětovně doručit ani na základě následné výzvy Kupujícího. V takovém případě Kupující ztrácí nárok na doručení Zboží a Prodávající má nárok na celou kupní cenu, neuvede-li Prodávající jinak.

VIII. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že dojde k závažným okolnostem bránícím výrobě nebo donášce objednaného Zboží Kupujícímu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud v takovém případě Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet nebo převedena na kredit.

5. Reklamace zboží a odstoupení od smlouvy

I. Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

II. Zboží je určeno k okamžité spotřebě, a to do 24 hodin od převzetí. V případě pochybnosti o tom, kdy bylo Zboží převzato, platí, že bylo převzato v 16:00.

III. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

IV. Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Kupující má při převzetí Zboží povinnost jej zkontrolovat a pokud shledá nějakou vadu, musí reklamaci uplatnit do 60 minut od převzetí Zboží telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené na eaty.store. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75 % svého původního objemu.

V. V případě uplatněné reklamace je Kupující povinen uvést důvody reklamace, číslo objednávky a přiložit fotodokumentaci, na které je vidno závažný nedostatek v kvalitě balení, nebo Zboží jako takové, popř. jiné specifikované vady. Pokud tak nebude učiněno, nebude možné reklamaci řádně posoudit a vyřídit.

VI. Reklamace bude vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnostem reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od přijetí reklamace a převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím, bude-li tak požadovat. V případě uplatněné reklamace bude Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

VII. Pokud bude na eaty.store uváděná výživová hodnota zboží, Kupující bere na vědomí, že se jedná o orientační výživovou hodnotu, která se může pohybovat v rozmezí +- 25 %.

6. Závěrečná ustanovení

I. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

III. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.

IV. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

V. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

VI. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.

VII. Pokud vztah související s užitím stránek eaty.store nebo internetového obchodu tam umístěného nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VIII. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. Června 2021

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. View more
Rozumím
Produkt byl vložen do košíku